#Brzozów24


GMINA BRZOZÓW: Problem z nielegalnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Na terenie gminy Brzozów 2213 nieruchomości zamieszkałych nie jest przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Regularnie prowadzone są działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

– Moi sąsiedzi co najmniej raz w tygodniu wypompowują nieczystości, które trafiają bezpośrednio na moją działkę. Latem nie mogę otworzyć okna i przewietrzyć domu. Ten odór jest niewyobrażalny! Czy są przeprowadzane kontrole osób nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej? – pyta nasz Czytelnik

Mieszkańcy gminy Brzozów posiadają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych najmniej raz na pół roku. Pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzają kontrole osób nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, sprawdzając przy tym regularność opróżniania zbiorników. Tego rodzaju działania kontrolne zostały przeprowadzone w latach 2013-2017.

– Efektem tych działań było stworzenie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, która na bieżąco jest weryfikowana pod kątem częstotliwości opróżniania zbiorników przez mieszkańców. Z danych ewidencyjnych wynikało, że nie wszyscy mieszkańcy gminy regularnie opróżniają zbiorniki, a zapisy regulaminu nie wskazywały, jak często ma się to odbywać, zatem Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/444/2017 na ostatniej sesji wprowadzono zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów w § 10 ust.1 określającym obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na pół roku – informuje Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa.

Osoby, które nie przestrzegają zasad opróżniania zbiorników bezodpływowych podlegają karze grzywny, obowiązek ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postępowanie w w/w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Budowa sieci kanalizacyjnej to zadanie własne gminy, mieszkańcy mogą mieć swój udział pieniężny w takiej inwestycji, ale tylko dobrowolnie.

– Mieszkańcy nie przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, których nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (faktur) – wyjaśnia Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa.

W przyszłym roku Urząd Miasta podejmie działania nakładające obowiązek właścicielom nieruchomości do włączenia się do systemu kanalizacji. Obecnie z 3423 budynków ścieki są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

Ponad 24 kilometry sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi

– W ramach projektu partnerskiego z Gminą Jasienica Rosielna już przyszłym roku (II-III kwartał) rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. Sieć zostanie podpięta do oczyszczalni ścieków w Bliznem. Szacowna wartość tej inwestycji to ponad 10 mln 250 tys. zł, a finansowanie zadania odbędzie się z udziałem środków unijnych i z budżetu gminy (Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”). W tej miejscowości powstanie sieć o długości 24 km 390 m, co definitywnie rozwiąże problemy dostępności do systemu kanalizacji, wpłynie zadecydowanie na poprawę stanu środowiska w zakresie ochrony stanu czystości wód i zachowania wartości środowiskowych. Poprawi to znacznie standard życia mieszkańców Starej Wsi – zaznacza Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa.

red.

Przeczytaj całość »

Czy inwestorzy są zainteresowani podstrefą ekonomiczną w Brzozowie? ,,Rozmowy toczą się z lokalnymi przedsiębiorcami i inwestorami zewnętrznymi” (ZDJĘCIE)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Brzozowska podstrefa ekonomiczna zyskuje na atrakcyjności wśród przedsiębiorców. Tereny inwestycyjne budzą zainteresowanie firm lokalnych i zewnętrznych. Na ten moment najistotniejszymi uwarunkowaniami kolejnych etapów negocjacji z inwestorami są  terminy ukazania się znowelizowanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenia wprowadzającego normy kierowania jednostkami gospodarczymi w strefach. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2240) rozszerzono obszar mieleckiej strefy, tworząc m.in. Podstrefę Brzozów. Obręb 0001, składający się z terenów inwestycyjnych   zlokalizowanych w trzech kompleksach o łącznej powierzchni ponad 15 ha (zdj. w zał.) Tereny te znajdują się w strefie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Brzozów 9” i są przeznaczone na rozwój przemysłu i usług.

Przedsiębiorcy są zainteresowani podstrefą ekonomiczną

– Brzozowska podstrefa ekonomiczna to bez żadnych wątpliwości teren atrakcyjny dla inwestorów zarówno zewnętrznych, jak i lokalnych przedsiębiorców. W skład podstrefy wchodzą grunty  scalone w trzech kompleksach o zróżnicowanych areałach i są przedmiotem odrębnych ofert inwestycyjnych. Zainteresowanie terenami inwestycyjnymi leżącymi w podstrefie wyrażają zarówno firmy lokalne, jak i zewnętrzni inwestorzy.  Dotychczas rozmowy toczą się z czterema lokalnymi przedsiębiorcami oraz dwoma inwestorami zewnętrznymi. Z oczywistych powodów nie podaję danych potencjalnych inwestorów. Rozmowy będą bardziej konkretne i wiążące, kiedy ukaże się znowelizowana Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenie regulujące istotne aspekty przystąpienia i funkcjonowania przedsiębiorstw w strefach – informuje Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa

W ostatnim czasie został odnotowany spadek bezrobocia w powiecie brzozowskim, jednak odsetek osób pozostających bez pracy nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Podstrefa ekonomiczna otwiera możliwości pozyskania przedsiębiorców, m.in. dzięki uzyskaniu ulg podatkowych dla jednostek gospodarczych pozostających w strefie. Rozwój przemysłu i usług w Brzozowie zapewni utworzenie nowych miejsc pracy.

– Ocena realnych szans rozwoju gospodarczego Brzozowa uzależniona jest od kilku istotnych czynników. Te zewnętrzne wiążą się naturalnie z ogólną sytuacja gospodarczą kraju i tworzeniem  przez rząd preferencyjnych warunków dla inwestorów na obszarach Polski Wschodniej, a szczególnie Podkarpacia. Mam na myśli zapowiadane już przez wicepremiera Morawieckiego szczególne zmiany w ramach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne zatem będą regulacje systemowe i ustawowe. Zasadniczą i wyznaczającą perspektywy dla inwestorów kwestią jest budowa drogi ekspresowej S19, będącej częścią trasy via Carpatia. Co do aspektów wewnętrznych – uważam, że lokalny rozwój przedsiębiorczości uzależniony będzie od naszych działań w obszarze ulg podatkowych dla firm oferujących tworzenie nowych miejsc pracy, rozwoju okołobiznesowych podmiotów pozarządowych  wspierających przedsiębiorców oraz poważnych zmian w szkolnictwie zawodowym ukierunkowanych na kształcenie specjalistów na potrzeby lokalnego rynku pracy – wyjaśnia Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa

Podstrefa ekonomiczna w Brzozowie czeka na inwestorów

Gospodarczy rozwój miasta Brzozowa jest jednym z głównych celów brzozowskiego samorządu. Podstrefa ekonomiczna jest zatem kluczowym elementem tego procesu.

– Podstrefa w Brzozowie jest przygotowana dla inwestorów, ponieważ w tym roku teren został zniwelowany, mamy już istotne i wiążące  ustalenia co do kwestii logistycznych oraz dostęp do mediów. O pełnym przygotowaniu na dzisiaj mówić nie możemy, gdyż rozważamy kwestie konsolidacji wszystkich trzech kompleksów  z możliwością włączenia nowych gruntów, co pozwoliłoby stworzyć atrakcyjny w sensie powierzchniowym teren inwestycyjny. Po drugie – czekamy na zapisy ustawowe, które mogą być ważne zarówno dla zarządzającego, jak i dla nas, jako właściciela terenów inwestycyjnych pod kątem planowania i budowania oferty. Po trzecie – zamierzamy wraz z nowym rokiem wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców chcących inwestować w  podstrefie – zapewnia Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa

red.

Przeczytaj całość »

Bili i kopali napadniętego mężczyznę. Grozi im do 12 lat więzienia

22-11-2017

GMINA HACZÓW / PODKARPACIE. Brzozowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój na 34-letnim mieszkańcu gminy Haczów. Wobec sprawców napaści sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo grozi im teraz kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek. Jak ustalili brzozowscy policjanci, mieszkaniec gminy Haczów został zaatakowany przed drzwiami wejściowymi do bloku, w którym mieszka. Sprawcy bili i kopali mężczyznę po całym ciele, po czym zabrali mu pieniądze oraz plecak.

W wyniku podjętych czynności już następnego dnia funkcjonariusze ustalili i zatrzymali sprawców napaści. Odzyskali skradziony plecak, który napastnicy porzucili kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Sprawcami rozboju okazali się dwaj mężczyźni w wieku 17 i 20 lat. Brzozowski sąd przychylił się do wniosku złożonego przez policjantów i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Teraz mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Źródło: KPP Brzozów

Przeczytaj całość »

INTERWENCJA: ,,Osoby niepełnosprawne nie mają gdzie zaparkować”. Problem miejsc postojowych przy brzozowskim szpitalu (ZDJĘCIA)

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE.  Nasi Czytelnicy po raz kolejny interweniują. Tym razem sprawa dotyczy miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawności znajdujących się w pobliżu głównego wejścia Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

– Przyjeżdżam tu bardzo często z moją żoną na chemioterapię, dla niej przejście kilkudziesięciu metrów to duży wysiłek. Niestety miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest za mało i przeważnie zajmują je inne pojazdy. To duże utrudnienie dla mojej żony. Osoby niepełnosprawne nie mają gdzie zaparkować – pisze nasz Czytelnik

Zwróciliśmy się z tą sprawą do Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Trudności związane z miejscami parkingowymi potrwają jeszcze co najmniej rok. W 2018 r. zostanie zrealizowana inwestycja dotycząca budowy parkingu z założeniem dotyczącym utworzenia 79 miejsc parkingowych.

– Powiat brzozowski obserwując narastający problem z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych przy obiektach Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie  wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie położonej w sąsiedztwie szpitala działki stanowiącej mienie Skarbu Państwa z przeznaczeniem na budowę parkingu. Aktem notarialnym spisanym 18 października 2017 r. działka ta została przekazana powiatowi brzozowskiemu. Opracowana na zlecenie Powiatu koncepcja budowy parkingu zakłada utworzenie 79 miejsc postojowych, co w bardzo znaczącym stopniu rozwiąże problem z parkowaniem pojazdów. Pozwoli to również na zwiększenie ilości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych pawilonów szpitala. Zakończenie i oddanie do użytku tej inwestycji nastąpi w 2018 roku – informuje Janusz Draguła, wicestarosta brzozowski

O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy także dyrekcję brzozowskiego szpitala.

– na terenie  szpitala obecnie znajduje się 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie są zlokalizowane w sąsiedztwie drzwi wejściowych do wszystkich pawilonów szpitalnych. Na załączonych zdjęciach są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w tym tylko 1 miejsce zajęte, co wskazuje że obecnie jest to  ilość wystarczająca. Parking ten zlokalizowany jest w sąsiedztwie głównego wejścia do Szpitala. Ponadto podjęte działania przez Zarząd Powiatu Brzozowskiego w zakresie pozyskania terenu i opracowania koncepcji nowego parkingu umożliwi w najbliższym czasie jego budowę przy nowej obwodnicy Brzozowa. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych pozwoli również na wyznaczenie dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w pobliżu pawilonów szpitalnych – informuje Antoni Kolbuch, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

 

Przeczytaj całość »

Debata w Jasienicy Rosielnej na temat bezpieczeństwa (ZDJĘCIA)

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Bezpieczeństwo na drodze stanowi bardzo ważną płaszczyznę działań prewencyjnych brzozowskich policjantów, dlatego też temat ten został podjęty podczas debaty społecznej, która odbyła się wczoraj w Jasienicy Rosielnej. Zagrożenia związane z ruchem drogowym przodują również w zgłoszeniach naniesionych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W sali kina w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ”, poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz osoby prywatne, dla których sprawy bezpieczeństwa są ważne. Wśród gości obecni byli mł. insp. Piotr Kluz oraz podkom. Monika Hędrzak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Debatę rozpoczął podinsp. Mariusz Urban pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, dziękując przybyłym gościom za zainteresowanie i obecność na spotkaniu. Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek podkreśliła pozytywny odzew, z jakim spotkało się przywrócenie posterunku policji.

Następnie zabrał głos asp. Krzysztof Kwieciński z zespołu ruchu drogowego. Przedstawił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz najczęstsze przyczyny zdarzeń, do których dochodzi na drodze.

Podkom. Anna Karaś omówiła działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja komenda”. Uczestnicy debaty dowiedzieli się, w jaki sposób można nanieść zagrożenie na mapę oraz w jaki sposób Policja je weryfikuje. Przedstawiła również działania profilaktyczne realizowane przez funkcjonariuszy brzozowskiej Policji oraz podkreśliła rolę dzielnicowego w kontaktach z lokalną społecznością, przybliżając założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Podsumowaniem debaty była dyskusja, podczas której uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i dzielili się spostrzeżeniami.

Przeczytaj całość »

„Przyczyna leży w dzikach”. Rozmowa z Jolantą Dal na temat afrykańskiego pomoru świń (FILM)

„Przyczyna leży w dzikach”. Rozmowa z Jolantą Dal na temat afrykańskiego pomoru świń (FILM)

25-10-2017

tvEkologia.pl : Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z Jolantą Dal, która reprezentuje Międzynarodową Koalicję do Ochrony Polskiej Wsi, Koalicję Polska Wolna od GMO, ponadto jest radną gminy Komańcza i prowadzi  gospodarstwo rolne. Tematem rozmowy jest afrykański pomór świń (ASF). 

 

Przeczytaj całość »

Policja odzyskała część skradzionych pieniędzy mieszkańca Przysietnicy

PRZYSIETNICA / PODKARPACIE. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn zamieszanych w dwie kradzieże pieniędzy i odzyskali część skradzionej gotówki. Do kradzieży doszło w odstępie 5 dni. Sprawcy wykorzystali pozostawienie przez właścicieli otwartego samochodu i plecaka bez nadzoru.

Kilka dni temu brzozowscy policjanci zostali zawiadomieni o kradzieży pieniędzy. 42-letni mieszkaniec Przysietnicy stracił 5 tys. euro. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Szybko ustalili, że dwaj mężczyźni, nie mając ze sobą nic wspólnego, wyciągnęli pieniądze z pozostawionego w pubie plecaka. Policjanci najpierw zatrzymali 50-letniego mieszkańca gminy Brzozów. Podczas przeszukania jego domu, w kloszu lampy znaleźli 8,5 tys. zł. Okazało się, że zatrzymany wymienił skradzione euro w czterech kantorach w Krośnie. Kolejny zatrzymany, również skorzystał z kantoru. 37-letni mieszkaniec Brzozowa wydał większość skradzionych pieniędzy. W wyniku przeszukania funkcjonariusze odzyskali niespełna 2 tys. zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i przyznali się do winy.

Kilka dni później dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży 4 tys. zł. w miejscowości Blizne. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że pieniądze skradziono z niezamkniętego samochodu zaparkowanego w okolicach zalewu. Policjanci podczas patrolu zwrócili uwagę na dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy znajdowali się w pobliżu miejsca wskazanego przez pokrzywdzonego. Funkcjonariusze nie uwierzyli 37-latkowi i jego 32-letniemu bratu, którzy twierdzili, że nic nie wiedzą na temat zaistniałego przestępstwa. Podczas przeszukania mieszkańców gminy Jasienica Rosielna, znaleźli przy nich 3 tys. zł. Resztę skradzionych pieniędzy funkcjonariusze odzyskali następnego dnia podczas przeszukania domu 24-latka, który również brał udział w kradzieży.

Mężczyźni zostali zatrzymani. Przyznali się do zarzucanych im czynów i zawnioskowali o dobrowolne poddanie się karze.

ŹRÓDŁO: KPP Brzozów

 

Przeczytaj całość »

Uszkodzenie ściany szczytowej budynku w Zmiennicy i połamane drzewa. Skutki nocnej wichury w powiecie brzozowskim

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Brzozowie w nocy z 5 na 6 października interweniowali sześć razy. 

Silny wiatr uszkodził budynek i połamał drzewa. Strażacy najczęściej byli wzywani do usunięcia z dróg powalonych drzew i konarów na terenie powiatu brzozowskiego. W skutek nocnej wichury zniszczeniu uległa ściana szczytowa budynku w Zmiennicy. Nikomu nic się nie stało.

Przeczytaj całość »

Niezwykły hołd dla nieżyjącego kapitana LKS ,,Victoria” Niebocko. Mural z wizerunkiem Łukasza Przemysława Przybysza (ZDJĘCIA)

GMINA DYDNIA / PODKARPACIE. Kapitan drużyny ,,Victoria” Niebocko, który 5 sierpnia zginął w wypadku samochodowym w Baryczce, został uwieczniony na muralu, skierowanym w kierunku stadionu.

Autor obrazu Kamil Wiśniewski planował namalować logo klubu przed tragedią, do której doszło w ubiegłym miesiącu. Po śmierci Łukasza Przemysława Przybysza idea muralu ulega zmianie. Teraz głównym motywem działa jest wizerunek nieżyjącego kapitana.

 

ZOBACZ RÓWNIEZ:

http://esanok.pl/2017/sanoczanin-zginal-w-baryczce-w-wypadku-samochodowym-byl-pilkarzem-victorii-niebocko-00e8po.html

ZDJĘCIA: LKS  ,,Victoria” Niebocko

 

 

Przeczytaj całość »

IMGW: Znów będzie wiało. W porywach nawet do 80 km/h

BIESZCZADY, BESKID NISKI / PODKARPACIE. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych prognozuje silny wiatr. Ma on pojawić się dzisiaj w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W porywach może osiągać nawet 80 km/h. 

Przeczytaj całość »

DOMARADZ: Znalazł portfel z 1000 euro i przekazał policji

DOMARADZ / PODKARPACIE. Wzorową postawą wykazał się mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, który znalazł portfel z pieniędzmi, kartami płatniczymi i dokumentami. Mężczyzna zauważył zgubę na drodze w Domaradzu i przyniósł ją na posterunek Policji. Za pośrednictwem policjantów właściciel odzyskał zgubione rzeczy. 

Przeczytaj całość »

STARA WIEŚ: Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza. „Liczę na Waszą szczerość, życzliwość oraz wsparcie” (FILM, ZDJĘCIA)

STARA WIEŚ / PODKARPACIE. Wyjątkowy charakter miała jedna z niedzielnych Mszy św. w Parafii Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi. Podczas nabożeństwa dokonano wprowadzenie nowego proboszcza. Księdza Jana Gruszkę zastąpił ksiądz Kazimierz Faron. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego oraz galerii zdjęć. 

Przeczytaj całość »

Wybrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów szkół średnich w powiecie brzozowskim (FILM, ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Uroczysta Msza Święta w brzozowskiej kolegiacie rozpoczęła inaugurację roku szkolnego 2017/2018. Po wysłuchaniu Słowa Bożego uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali do placówek oświatowych. Pierwszy dzwonek już wybrzmiał, a uczniowie nadal wspominają wakacje. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego oraz do wysłuchania Homilii skierowanej do młodzieży w pierwszym dniu roku szkolnego.

Przeczytaj całość »

,,Strażak wody się nie boi, jest z nią na co dzień” XVIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w deszczu (FILM, ZDJĘCIA)

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE . Przy niesprzyjającej pogodzie rozegrane zostały XVIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Domaradzu. Spośród jedenastu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych najlepsza okazała się drużyna z Jabłonicy Polskiej. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania materiału filmowego.

Przeczytaj całość »

Rodzinne bieganie w Brzozowie. „Nowe życie” stadionu lekkoatletycznego (FILM)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Aktywny styl życia  staje się coraz bardziej popularny, zapotrzebowanie na nowe obiekty sportowe nieustannie wzrasta. Z tego powodu w Brzozowie dokonano przebudowy stadionu, który wyposażono w 400-metrową bieżnię o nawierzchni tartanowej. Obiekt lekkoatletyczny oficjalnie oddano do użytku. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego i galerii zdjęć. 

Przeczytaj całość »

BRZOZÓW: Pijany spowodował śmiertelny wypadek. Został tymczasowo aresztowany (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie wypadku, w wyniku którego zmarł 38-letni mieszkaniec Przeworska. 43-latek, który był pijany, początkowo twierdził, że był pasażerem samochodu. Sprawcy przedstawiono zarzuty, a prokurator zawnioskował o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Przeczytaj całość »